El GAV demana a Foyos que canvien una senyal en catala per una en valencià
Data 28-08-2017
Tema GAV


Des del Grup d'Accio Valencianista, entitat cultural valenciana fundada en l'any 1977 en la finalitat de defendre la personalitat valenciana, llamentem profundament que en la localitat de Foyos se trobe una senyal en catala i no en la llengua propia dels valencians, el valencià.

Dita senyal se troba en el parc municipal de la Plaça del Rei En Jaume I en ella se pot llegir: "Usuaris: Nens de 1 a 3 anys" i"Els nens petits aniran acompanyats". La senyal en la llengua de nostra patria seria:"Usuaris: Chiquets de 1 a 3 anys" i "Els chiquets (menuts o chicotets) aniran acompanyats"

 Tant "Chiquets" com "Chicotets" son paraules patrimonials de la nostra llengua com podem observar a lo llarc de l'historia: "lo Senyor guarda los chiquets" (Corella, Roiç de: Salteri, 1490), "... de mamar al chicotet" (Ballester: Ramellet, 1667, p. 17) a diferencia de "Nens" o "Petits" paraules inexistents en la llengua valenciana.

En la normativa actual feta per al valencià, (les normes d’El Puig), aixina com en la normativa de Lluïs Fullana i anteriors ad ell, s’usen les grafies ch, -ig i-g per fonema [ʧ] (chiquet, coche, maig, Elig, mig). Aixina queda la grafia  X  per als fonemes [ʃ] i [ks]/[gz] (Xativa, caixa, text, examen). Per lo tant, sempre que s’escriga en che, sonarà [ʧ]

 Per aixo demanem a l'Ajuntament de Foyos que rectifiquen la senyal en la major brevetat possible, respectant aixina el parlar del poble valencià i promocionant nostra dolça llengua.

Este articul prove de Grup d'Accio Valencianista
http://www.gav-valencianistes.com

La direccio d'esta noticia es:
http://www.gav-valencianistes.com/modules.php?name=News&file=article&sid=959